BKS Elektronikmontering AB är ett dokumenterat kompetent och konkurrenskraftigt företag.
Där kvalitet är ett helhetsbegrepp och där vi levererar produkter på rätt sätt, med rätt kvalité i rätt tid.

Vi prioriterar förebyggande kvalitetsåtgärder och strävar alltid efter att göra rätt från början.
Trots detta har vi snabba och säkra rutiner för att hantera eventuella avvikelser

Vi definierar kundernas behov korrekt och entydigt och bedömer om arbetet är genomförbart och lämpligt innan vi åtar oss det.

Vi har delegerat kvalitetsansvar så att respektive funktion är ansvarig för sin del av kvalitetssäkringsarbetet.

Vi utbildar all vår personal kontinuerligt så att varje medarbetare har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter.

Vi arbetar fortlöpande med våra leverantörer så att de hela tiden är uppdaterade kring våra kvalitetskrav och kontrollerar att de kan uppfylla dessa krav.

Vi arbetar dessutom med ständiga förbättringar i alla funktioner.


Miljö:

BKS Elektronikmonterings verksamhet innebär i sig relativt liten miljöbelastning,
men inte desto mindre arbetar vi aktivt med att hela tiden minska vår miljöpåverkan.

Detta stämmer väl överens med den livsstil som finns här där natur och miljö är viktiga för oss både privat och som företag.

Vi arbetar fokuserat i samklang med ekonomi och service för ständig förbättring.

På bland annat följande områden:

Effektiva lösningar på transportsidan där vi optimerar dessa för att förebygga föroreningar och därmed minska miljöpåverkan

Fortlöpande minska avfallsmängden från vår verksamheten

Hushållning med energi och resurser

Förebyggande av föroreningar

Vi arbetar naturligtvis för att alltid uppfylla de krav och lagar som gäller inom detta område

Alla anställda hålls informerade och involverade om det miljöarbete vi bedriver